1. Introductie: Deel! Shared Service Center respecteert uw privacy
2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen
3. Bijzondere persoonsgegevens
4. BSN
5. Beeldmateriaal
6. Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden
7. Wettelijke grondslagen voor de verwerking
8. Beveiliging persoonsgegevens
9. Bewaartermijn persoonsgegevens
10. Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden
11. Wie toegang heeft tot uw gegevens
12. Wijzigingen in ons beleid
13. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
14. Klachtrecht
15. Contact

1. Introductie: Deel! Shared Service Center respecteert uw privacy

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit Privacy Statement staat hoe we dat doen.
Dit Privacy Statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van u of van een derde partij hebben ontvangen in het kader van onze dienstverlening of onze bedrijfsvoering. Indien u onze website bezoekt of wanneer u zich hebt aangemeld voor één of meer van onze elektronische nieuwsbrieven, verzamelen wij ook persoonsgegevens van u.
Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacy Statement staan vermeld en niet voor andere doeleinden, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u een klantrelatie met ons aan wilt gaan of bent gegaan, in het kader van onze dienstverlening en/of in het kader van onze bedrijfsvoering. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen.
Gegevens die wij van u kunnen verzamelen zijn:
• Naam Organisatie
• Naam, voornaam, voorletters
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit te nemen.

3. Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

4. Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens en voor de volgende doeleinden verwerken:
• Om een overeenkomst met uw organisatie aan te gaan.
• Om een training te kunnen geven hebben wij uw naam en telefoonnummer nodig
• Om u te kunnen informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
• Om u facturen voor onze dienstverlening te kunnen sturen en voor de verdere financiële afwikkeling hiervan
• Om op uw vragen, opmerkingen of klachten te kunnen reageren
• Om u relevante informatie te kunnen sturen en u op de hoogte te stellen van onze dienstverlening en events door middel van mailings en nieuwsbrieven.
• Om u om feedback te vragen om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, waaronder het achterhalen van mogelijke onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Deel! Shared Service Center, haar relaties en haar medewerkers
• Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en opvolging te geven aan gerechtelijke bevelen en/of instructies van andere bevoegde instanties
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

5. Wettelijke grondslagen voor de verwerking

Afhankelijk van de specifieke verwerking, hebben wij de volgende wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:
Overeenkomst
Indien u een overeenkomst met ons bent aangegaan, hebben wij bepaalde informatie van u nodig, zoals uw contactgegevens.
Gerechtvaardigde belangen
Indien wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunnen wij uw gegevens om deze redenen verwerken, behalve wanneer uw belang om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder weegt.
Het past binnen onze reguliere bedrijfsactiviteiten om u, indien u een overeenkomst met ons bent aangegaan, via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze dienstverlening. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich op eenvoudige wijze kunt afmelden.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en zorgen voor passende beveiliging, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

7. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, tenzij er andere (wettelijke) redenen bestaan om de gegevens langer te bewaren:
• Gegevens benodigd voor de uitvoering van onze overeenkomst: niet langer dan twee jaar na beëindiging van de overeenkomst
• Debiteurenadministratie: zeven jaar op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

8. Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie/EER. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

9. Wie toegang heeft tot uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve aan de volgende categorieën derde partijen of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.
• Derden aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden, zoals: IT-dienstverleners of softwareleveranciers
• Overheden of (regelgevende) instanties, zoals de Belastingdienst of de gemeente
Met partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw persoonsgegevens te beschermen.
Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van u, ons of derden.

10. Wijzigingen in ons beleid

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen aan onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze website bekendmaken. Bij wijzigingen die op u van toepassing zijn zullen wij u hierover persoonlijk informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

11. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

U hebt onder de privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• Recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen
• Recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze niet kloppen (rectificatie)
• Recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
• Recht om beperking van uw persoonsgegevens te vragen
• Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet)
Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact opnemen met ons via info@deelssc.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0299-456190 op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.

12. Klachtrecht

Bent u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen, of heeft u een klacht over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? U kunt in dat geval gebruik maken van één of meer van de volgende opties:
• Neem contact met ons op: wij zullen in dat geval proberen samen met u tot een oplossing te komen.
• Dien een klacht in: u hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
• Verzoek om bemiddeling: u kunt de Autoriteit Persoonsgegevens vragen te bemiddelen tussen u en ons: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
• Procedeer: u hebt het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden om het geschil te beslechten.

13. Contact

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij:
Deel! Shared Service Center
Poelstraat 4
1441 RR Purmerend
KVK: 41235528
Telefoon: 0299-46 10 11
E-mail: info@deelssc.nl