Klachtenregeling Deel! Shared Service Center,
onderdeel van Stichting Kinderopvang Purmerend.

 

Preambule

Deel! Shared Service Center doet er alles aan om binnen haar doelstellingen goede training en workshops te verzorgen. Desondanks kan het voorkomen dat een deelnemer meent in zijn belangen te zijn aangetast. Wanneer daarover geen rechtstreekse oplossing kan worden gevonden bij trainer, docent of studiebegeleiding, biedt Deel! Shared Service Center de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een klachtencommissie.

 

Artikel 1: Definities

1. Deel! Shared Service Center: gevestigd te Purmerend;
2. Klager: een deelnemer aan een training of workshop;
3. Klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 2;
4. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de training of opleiding bij Deel! Shared Service Center of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
5. Klachtenfunctionaris: de medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directeur.

 

Artikel 2: Samenstelling klachtencommissie

1. De klachtencommissie bestaat uit drie personen: een onafhankelijk voorzitter van buiten de organisatie van Deel! Shared Service Center, één trainer of docent van Deel! Shared Service Center en één deelnemer bij Deel! Shared Service Center. Het secretariaat wordt ambtshalve gevoerd door de klachtenfunctionaris van Deel! Shared Service Center, die geen lid is van de commissie zelf.
2. De onafhankelijke voorzitter wordt steeds voor een bepaalde periode benoemd door de directie van Deel! Shared Service Center.
3. De Klachtencommissie besluit bij meerderheid van stemmen. Indien één of meer leden
van de Klachtencommissie afwezig is, kan de commissie geen besluiten nemen.

 

Artikel 3: Indienen van een klacht

1. Bij een klacht over de organisatie of inhoud van de training of workshop of de wijze waarop deze wordt gegeven, bespreekt de klager de klacht in eerste aanleg met de trainer/docent. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht worden ingediend bij de klachtenfunctionaris via info@deelssc.nl.
2. De klachtenfunctionaris gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Indien dat niet het geval blijkt, deelt hij dat schriftelijk aan de klager mee en begeleidt hij de klager desgewenst bij de verdere procedure. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier. Deze kan eveneens per e-mail verzonden worden aan info@deelssc.nl of per post naar Postbus 243, 1441 AE te Purmerend.
3. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij uiterlijk binnen twee maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie plus een omschrijving van de klacht.

 

Artikel 4: Behandeling van de klacht door de interne klachtencommissie

1. De klachtencommissie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager en zendt onverwijld een afschrift van de klacht aan de directie van Deel! Shared Service Center en/of de (eventuele) andere betrokkenen binnen Deel! Shared Service Center.
2. Na tenminste 2 weken en binnen ten hoogste 4 weken na verzending van de ontvangstbevestiging houdt de klachtencommissie een hoorzitting waarbij de klager en/of de (eventuele) andere betrokkene(n) binnen Deel! Shared Service Center worden gehoord.
3. De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten. De klachtencommissie stelt de klager hier eveneens na tenminste 2 weken en binnen ten hoogste 4 weken na verzending van de ontvangstbevestiging van op de hoogte. De opschorting, de reden van de opschorting en de nieuwe termijn waarbinnen de klacht naar verwachting afgehandeld zal zijn worden telefonisch dan wel schriftelijk door de klachtencommissie aan de klager medegedeeld.
4. Tot de datum van de hoorzitting is c.q. zijn de partij(en) tegen wie de klacht zich richt gerechtigd een verweerschrift bij de klachtencommissie in te dienen onder gelijktijdige verzending van een afschrift daarvan aan de klager.
5. Indien de klager tegenover de klachtencommissie aannemelijk kan maken, dat hij het verweerschrift niet heeft ontvangen, wordt het verweerschrift niet in de procedure betrokken.
6. Alle betrokken partijen zijn gerechtigd bij het horen van een andere partij aanwezig te zijn.
7. Van het horen wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt binnen 2 weken na de hoorzitting aan de directie van Deel! Shared Service Center en alle betrokken partijen gezonden.
8. Allen die bij de behandeling van een klacht zijn betrokken, nemen vertrouwelijkheid in acht.

 

Artikel 5: Uitspraak

1. Binnen 2 weken na het horen neemt de klachtencommissie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de directie van Deel! Shared Service Center en alle betrokken partijen meegedeeld.
2. De beslissing van de klachtencommissie is gedagtekend en houdt in:
a. namen en woonplaatsen van de partijen en de namen van de gemachtigden;
b. de gronden, waarop de uitspraak berust;
c. de namen van de leden van de klachtencommissie.
De beslissing behelst dat:
a. de klacht niet-ontvankelijk is; of
b. de klacht ongegrond is; of
c. de klacht gegrond is.
3. Indien de klachtencommissie de klacht gegrond acht, neemt de klachtencommissie maatregelen om de nadelen voor de klager zoveel als (nog) mogelijk weg te nemen. De klachtencommissie kan daarbij een termijn of termijnen stellen.
4. De klacht en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

 

Artikel 6: Externe klachtafhandeling

1. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de cursist de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang, www.degeschillencommissie.nl.
2. De cursist kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de cursist redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Deel! Shared Service Center indient.
3. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang.
4. De klacht dient binnen twaalf maanden, na het indienen van de klacht bij Deel! Shared Service center, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
5. Het oordeel van de Geschillencommissie Kinderopvang is bindend. Eventuele consequenties worden door Deel! Shared Service Center binnen 6 weken afgehandeld.

 

Artikel 7: Ingangsdatum

1. Deze regeling is vastgesteld door Deel! Shared Service Center op 12 oktober 2018.